【古書連載】《包公案-龍圖公案》第二十三則

FacebookPrintFont Size簡體

【新唐人2013年7月29日訊】【導讀】包公案-龍圖公案(又名《百斷奇觀龍圖公案》、《龍圖神斷公案》、《包公七十二件無頭案》),作者不詳。本書以百則故事情節敍述包公四處巡行斷案丶精察決獄的故事,反應了包公在斷案時表現出的超異智慧及包公的秉公執法,清正廉明和剛直不阿。通過包公審理過的一系列「人命」、「姦情」、「盜賊」、「爭占」等類案件均得以昭雪,完整全面的塑造了一個為民除害的清官形象。本書故事情節曲折,內容廣泛,對當時的社會生活作了生動而深刻的描繪。書中雖是沿襲了《包孝肅公百家公案演義》的部份情節,但仍值得一讀。

(接上篇)

第二十三則 殺假僧

話說東京城三十里有一董長者,生一子名董順,住居東京城之馬站頭,造起數間店房,招接四方往來客商,日獲進益甚多,長者遂成一富翁。董順因娶得城東茶肆楊家女為妻,頗有姿色,每日事公姑甚是恭敬,只是嫌其有些風情。順又常出外買賣,或一個月一歸,或兩個月一歸。城東十里處,有個船艄名孫寬,每日往來董家店最熟,與楊氏笑語,絕無疑忌,年久月深,兩下情密,遂成歡娛,相聚如同夫婦。

寬伺董順出外經商,遂與楊氏私約道:「吾與娘子情好非一日,然歡娛有限,思戀無奈。娘子不若收拾所有金銀物件,隨我奔走他方,庶得永為夫婦。」楊氏許之。乃擇十一月二十一日良辰,相約同去。是日楊氏收拾房中所有,專等孫寬來。

黃昏時,忽有一和尚稱是洛州翠玉峰大悲寺僧道隆,因來此地方抄化,天晚投宿一宵。董翁平日是個好善的人,便開店房,鋪好牀席款待。和尚飯罷便睡,時正天寒欲雪,董翁夫婦閉門而睡。二更時分寬來扣門,楊氏遂攜所有物色與寬同去。出得門外,但見天陰雨濕,路滑難行。楊氏苦不能走,密告孫寬道:「路滑去不得,另約一宵。」寬思忖道:萬一遲留,恐漏泄此事。又見其所有物色頗富,遂拔刀殺死楊氏,卻將金寶財帛奪去,置其屍於古井中而去。未幾,和尚起來出外登廁,忽跌下古井中,井深數丈,無路可上。至天明,和尚小伴童起來,遍尋和尚不見,遂喚問店主。董翁起來,遍尋至飯時,亦不見楊氏,逕入房中看時,四壁皆空,財帛一無所留。董翁思量,楊氏定是與和尚走了,上下山中直尋至廁屋古井邊。但見蘆草交加,微露鮮血。忽聞井中人聲,董翁隨請東舍王三將長梯及繩索直入井中,但見下邊有一和尚連聲叫屈,楊氏已被殺死在井中。王二將繩索縛了和尚,弔上井來。眾人將和尚亂拳毆打,不由分說,鄉鄰里保具狀解入縣衙。知縣將和尚根勘拷打,要他招認。和尚受苦難禁,只得招認,知縣遂申解府衙。

包公喚和尚問及緣由,和尚長歎道:「前生負此婦死債矣。」

從直實招。包公思之:他是洛州和尚,與董家店相去七百餘里,豈有一時到店能與婦人相通約期?必有冤屈。遂將和尚散禁在獄。日夕根探,竟無明白。偶得一計,喚獄司就獄中所有大辟該死之囚,將他秘密剃了頭髮,假作僧人,押赴市曹斬首,稱是洛州大悲寺僧。為謀殺董家婦事今已處決。又密遣公吏數人出城外探聽,或有眾人擬議此事是非,即來通報。諸吏行至城外三十里,因到一店中買茶,見一婆子問:「前日董翁家楊氏被殺,公事可曾結斷否?」諸吏道:「和尚已償命了。」婆子聽了,捶胸叫屈:「可惜這和尚枉了性命。」諸吏細問因由。

婆子道:「是此去十里頭有一船艄孫寬,往來董家最熟,與楊氏私通,因謀她財物故殺了楊氏,與和尚何干?」諸吏急忙回報包公。

包公便差公吏數人緝孫寬,枷送入獄根勘。寬苦不招認。

令取孫寬當堂,笑對之曰:「殺一人不過一人償命,和尚既償了命,安得有二人償命之理;但是董翁所訴失了金銀四百餘兩,你莫非拾得,便將還他,你可脫其罪名。」寬甚喜,供說:「是舊日董家曾寄下金銀一袱,至今收藏櫃中。」包公差人押孫寬回家取金銀來到,當晚董翁前來證認。董翁一見物色,認得金銀器皿及錦被一條,說道:「果是我家物件。」包公再問董家昔日並無有寄金銀之事。又喚王婆來證,孫寬仍抵賴,不肯招認。包公道:「楊氏之未經商在外,你以淫心戲楊氏成奸,因利其財物遂致謀害,現有董家物件在此證驗,何得強辯不招?」

孫寬難以遮掩,只得一筆招成。遂押赴市曹處斬。和尚釋放還山,得不至死於非命。

(待續)

相關文章
評論